Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Co to znaczy: być masonem?

symbolika masońskaObowiązkiem i powołaniem każdego wolnomularza jest systematyczna i bezustanna praca nad sobą. Zgodnie ze starożytną tradycją, każdy mason traktuje siebie jako Kamień Nieobrobiony (jest to odniesienie do początków naszego ruchu, związanych ze średniowiecznymi gildiami zrzeszającymi m.in. mistrzów architektury i kamieniarzy).

Dziś, obowiązek pracy nad sobą realizuje się poprzez spotkania Loży, wzajemne rozmowy, przygotowywanie referatów oraz poprzez wspólne zgłębianie zagadnień społecznych, filozoficznych i moralnych. Zasadami określającymi charakter naszych spotkań są Braterstwo i Równość, wyrażające się we wzajemnym szacunku, tolerancji na poglądy i opinie innych oraz dążenie do praktykowania wysokich standardów etycznych i intelektualnych.

Obowiązkiem wolnomularza jest także przestrzeganie prawa, bycie człowiekiem dobrych obyczajów, troska o sprawy innych ludzi i o dobro swojej Ojczyzny.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Obowiązki wolnomularza

symbolika masońskaPoza obowiązkami ogólnymi i moralnymi, opisanymi powyżej, wolnomularze mają też powinności prozaiczne. Dotyczą one regularnego brania udziału w pracach Loży (zwykle raz w miesiącu), opłacania składek (nie są one wysokie, choć wolnomularstwo utrzymuje się wyłącznie z datków swoich członków), punktualności i pracowitości. Naszym obowiązkiem jest także pogłębianie wiedzy wolnomularskiej, właściwej każdemu ze stopni (w tzw. lożach błękitnych praktykuje się stopień Ucznia, Czeladnika i Mistrza). Każdy z nas uczestniczy też w przygotowaniu wspólnego posiłku, który jest tradycyjnym elementem spotkań masońskich.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Loża wolnomularska

symbolika masońskaZgodnie z wielosetletnią tradycją, Wolnomularze skupieni są w tzw. Lożach. Są to grupy masonów zbierających się pod przewodnictwem Czcigodnego Mistrza i jego Oficerów w miejscach spokojnych i dyskretnych.

Podczas spotkań obowiązuje określony porządek, zwany rytuałem. Określa on sposób zachowania w Loży, formuły etykiety, sposób zachowania się i ubiór (najbardziej znanym jego elementem są fartuszki wolnomularskie i szarfy oficerskie).

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Praca w Loży

symbolika masońskaSpotkania Loży (zwane także pracami warsztatu wolnomularskiego mają charakter zamknięty - to znaczy mogą w nich uczestniczyć jedynie Bracia inicjowani. Podczas prac Loży wolnomularze pracują nad sobą dla dobra całej Ludzkości, wierząc, że im lepsi będą członkowie społeczeństwa - tym lepsze będzie całe społeczeństwo.

Większość spotkań Loży ma niezwykły, uroczysty charakter i jest źródłem niezapomnianych przeżyć intelektualnych, estetycznych i duchowych. Należy jednak podkreślić, że prace Lóż mają wyłącznie charakter świecki. Wolnomularstwo z założenia jest areligijne (choć nie: antyreligijne!). Innymi słowy, zachowuje jednakowy i tolerancyjny dystans do wszystkich wyznań. Zgodnie z zasadami nakreślonymi w masońskiej Konstytucji, dyskusje na tematy polityczne i religijne są w Lożach zabronione.

Niektóre Loże praktykują tradycję Białych Prac, na które zapraszane są osoby niebędące wolnomularzami. Spotkania takie odbywają się jednak bez rytuału (ceremoniału) masońskiego.