Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Po pierwsze: dlaczego chcesz zostać wolnomularzem

Wielu ludzi poszukuje w przynależności do wolnomularstwa drogi awansu społecznego. Innych przyciąga atmosfera tajemniczości i dreszczyk emocji. Jeszcze inni sądzą, że w Loży nawiążą kontakty biznesowe lub poznają ludzi, którzy rządzą światem (albo przynajmniej Polską). Tego typu motywacja oczywiście nie tylko utrudnia przystąpienie do Loży, ale przede wszystkim może stanowić źródło gorzkiego rozczarowania, jeśli komuś udałoby się jednak zostać wolnomularzem.

Wolnomularstwo jest instytucją filozoficzną, której członkowie dążą do stawania się lepszymi ludźmi. Nie ma tu miejsca na osobistą rywalizację, na poszukiwanie chwały, na pęd do bogactwa.

Praktykowany w Loży Nadzieja tzw. Ryt Szkocki Poprawiony odwołuje się do rycerskich początków masonerii. Podkreślane są w nim takie cechy jak umiarkowanie, pokora, systematyczność w pracy nad sobą i pomoc innym. W przeciwieństwie jednak do organizacji takich jak Zakon Maltański czy Lion's Club, cechuje nas dyskrecja i niechęć do afiszowania się z naszymi dziełami.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Po drugie: warunki konieczne

Według konstytucji Andersona, podstawowego kanonu praw masońskich (napisanego w 1723 roku) wolnomularzem może być wyłącznie osoba wolna i dobrych obyczajów. Innymi słowy, do ruchu wolnomularskiego wstępować mogą jedynie ludzie godni tego zaszczytu, wolni od nienawiści, uprzedzeń i ograniczeń, a także mający czyste intencje.

Osoba aplikująca musi spełnić wiele wymagań wstępnych. Między innymi, kandydat powinien: Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Po trzecie: wiedza

Kandydat na wolnomularza powinien wiedzieć, do jakiej organizacji przystępuje. Warto więc poczytać trochę o założeniach i historii masonerii. Nie znaczy to oczywiście, że wymagamy jakiejś wiedzy uniwersyteckiej, bo przynależność do Loży nie jest rodzajem egzaminu. Niemniej jednak, zakłada się, że kandydat będzie znał zarys korzeni wolnomularstwa, będzie orientował się czym zajmują się masoni i jakie wartości stanowią kanon moralno-etyczny naszego stowarzyszenia.

Warto dodać, że wolnomularstwo nie jest organizacją TAJNĄ. Owszem, traktujemy z dyskrecją określone elementy naszego rytuału lożowego, ale pozostałymi sprawami chętnie dzielimy się z osobami tzw. światowymi (czyli nie bedącymi członkami Loży). Zachęcamy więc do stawiania pytań - bowiem kto pyta, nie błądzi. Jeśli macie państwo jakieś pytania, czy też wątpliwości - prosimy o kontakt pod adresem pytania@loza-nadzieja.pl.

Podczas spotkań z kandydatami staramy się odpowiadać na wiele pytań i wątpliwości - zachęcamy do zadawania nam pytań.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Po czwarte: wymagania Loży Nadzieja

Loża Nadzieja jest najstarszą Lożą Wielkiego Wschodu Polski. Kultywujemy tradycje wysokich standardów masońskich w życiu profańskim i wolnomularskim. Z racji praktykowania Rytu Szkockiego Poprawionego, nawiązującego do tradycji rycerskich, jesteśmy lożą męską (co oznacza, że do Loży Nadzieja mogą należeć wyłącznie mężczyźni).

Kobiety, będące zainteresowane wstąpieniem do wolnomularstwa mogą odnaleźć się w jednej z innych Lóż WWP - prosimy o kontakt pod aresem kandydaci@loza-nadzieja.pl, postaramy się skierować aplikację we właściwe miejsce. Panie mogą także liczyć na rozpatrzenie kandydatury w powstającej w Gdańsku Loży Gwiazda Morza.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Po piąte: aplikacja

Tradycyjnie, aby stać się członkiem Loży Masońskiej, trzeba było zostać zaproszonym przez Brata należącego do Wolnomularstwa.

Od niedawna, Rada Zakonu, respektując zasady Równości i Braterstwa, a także zaufania w stosunku do Człowieka, zdecydowała się otworzyć także drogę aplikacji zainicjowanej przez Kandydata. W takim przypadku wymagane jest zgłoszenie swojej kandydatury na wskazany na stronie kontaktów e-mail: kandydaci@loza-nadzieja.pl.

Wymagane jest krótkie przedstawienie swojej osoby, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku, miejsca pracy i statusu życiowego. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i porę, kiedy można kandydata zastać. Aplikacja powinna zawierać także informacje o zainteresowaniach kandydata, wartościach, którymi się kieruje w życiu oraz o powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa.

Teraz następuje Czas Próby, w której Bractwo weryfikuje nadesłane informacje i stara się ocenić wiarygodność aplikacji. Ten etap trwa wielokrotnie dłużej niż w przypadku drogi tradycyjnej. Nierzadko trwa to kilka miesięcy, a nawet dłużej. Jeżeli Próba przebiega pomyślnie, a któryś z Braci na podstawie zebranych informacji zdecyduje się ujawnić przed profanem, dochodzi do pierwszego spotkania. Podczas tego spotkania i rozmowy, zapadnie decyzja, czy będą prowadzone dalsze rozmowy, czy też kandydatura zostanie przez masonów odrzucona. Kolejne spotkania mają na celu znalezienia Profanowi członków wprowadzających. Na każdym z etapów Bractwo może dojść do wniosku, że kandydat nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Podkreślamy, że etap weryfikacji może trwać przez wiele miesięcy, bowiem Wolnomularstwo ze swojej natury jest ostrożne i dyskretne.

Niezależnie od sposobu rozpoczęcia aplikacji, zaakceptowany Kandydat po pewnym czasie odbywa pierwszą rozmowę z Czcigodnym Mistrzem. Rozmowa i pytania, które podczas niej padają, mają pozwolić na dokładne poznanie poglądów i sposobu myślenia Kandydata. Za pozwoleniem Czcigodnego, Kandydat pisze pisemną prośbę o przyjęcie do Loży oraz wypełnia ankietę personalną. Po tym spotkaniu Mistrz przedstawia oficjalnie osobę Kandydata w Loży, na jednej z najbliższych prac. Zebrani mają prawo odrzucić Kandydaturę z powodów, które nie muszą być przekazane Kandydatowi.